Колектив

Індекс Хірша:

Google Scholar - 3

Посилання:

Шевченко Олександр Анатолійович

Посада – завідувач кафедри.

Вчене звання – професор (присуджено у 2013 р.).

Науковий ступінь – д. мед. н. (присуджено у 2010 р.).

Кандидатська дисертація захищена у 1994 р., тема: «Гігієнічна оцінка міграції та транслокації важких металів у рекультивованих ґрунтах при вугледобуванні» (науковий керівник – проф. Е.А. Деркачов).

Докторська дисертація захищена у 2009 році, тема: «Наукове обґрунтування еколого-гігієнічних заходів щодо попередження впливу токсичних промислових відходів на довкілля та здоров’я населення» (науковий консультант – проф. Е.А. Деркачов).

Напрямок наукових досліджень: еколого-гігієнічна оцінка та аналіз багатофакторного впливу промислових відходів на довкілля та здоров’я населення індустріальних регіонів; гігієнічне регламентування шкідливих речовин в об’єктах довкілля – ґрунті, воді водойм; рециклінг, переробка та використання відходів комунальних підприємств для формування вторинних ландшафтів в місцях видобутку корисних копалин; гігієнічні та санітарно-просвітницькі аспекти радіотривожності населення регіонів видобування та переробки урану.

Публікації. Автор 285 наукових на навчально-методичних праць, серед яких 65 наукових праць, опублікованих у вітчизняних та міжнародних рецензованих виданнях, з яких 6 входять до бази Scopus та 2 - Web of Science, 4 монографій, 6 підручників та 5 навчальних посібника з грифом МОН/МОЗ України, 9 методичних рекомендацій та інформаційних листів МОЗ України, 5 патентів, 8 свідоцтв про захист авторського права на твір.

Громадська діяльність. Член-кореспондент Української екологічної академії наук (з 2008 р.), член експертної ради «Профілактична медицина» ДАК України (2012-2016 р.р.), Член Асоціації Громадського здоров’я України (з 2016 р.), начальник НДС ДЗ «ДМА» (2010-2018 р.р.), директор НДІ медико-біологічних проблем ДЗ «ДМА» (2018-2020 р.), член вченої ради ДЗ «ДМА», член редакційної колегії збірника наукових праць «Гігієна населених місць» (м. Київ), журналу «Медичні перспективи» (ДДМУ), член науково-технічної ради при обласному Департаменті екології та охорони навколишнього середовища, член експертної комісії науково-технічної ради ДЗ «ДМА».

Наукова школа. Підготував 6 кандидатів та 1 доктора медичних наук.

Індекс Хірша:

Google Scholar - 11

Посилання:

Білецька Елеонора Миколаївна


Посадапрофесор кафедри


Вчене звання – професор (присуджено у 2002році)


Науковий ступінь – доктор медичних наук ( присуджено у 1999 році)


Кандидатська дисертація – «Гігієнічна оцінка впливу шуму та аерозолю хрому на серцево-судинну систему» (наукові керівники – проф. Паранько М.М. і академік НАМН України Трахтенберг І.М.), захищена у 1983 році.


Докторська дисертація – «Гігієнічна характеристика впливу важких металів навколишнього середовища на репродуктивну функцію жінок» (науковий консультант – проф. М.М.Паранько) захищена у 1999 році.


Напрямки наукових досліджень: проблема важких металів у довкіллі та виробничих умовах; гігієнічна регламентація поєднаної дії важких металів та фізичних факторів; вплив важких металів низьких концентрацій на репродуктивну функцію жінок; закономірності формування сумарного добового навантаження важкими металами у критичних груп населення – вагітних немовлят, дітей; механізми міграції важких металів в системі «мати – плід»; розробка концептуальної моделі управління і мінімізації ризику розвитку генеративних порушень у населення екологокризових територій; обґрунтування нових критеріїв гігієнічного нормування важких металів за даними їх біомоніторингу в організмі людини; принципи біопрофілактики екологозалежних станів у вагітних, немовлят і дошкільнят; розробка поправок до ГДК для свинцю та кадмію в об’єктах довкілля на підставі їх детермінованості з їх вмістом в біосубстратах людини; роль біоантагонізму у формуванні мікроелементозів у населення промислових міст; картографія вмісту біотичних мікроелементів у харчових продуктах; оцінка мікроелементного статусу населення; критеріальні значення мікроелементів в харчових продуктах і організмі людини та їх роль у розвитку захворювань серцево-судинної, генеративної систем, остеопорозу тощо; детермінованість антропометричних показників новонароджених від рівня та характеру атмосферного забруднення промислових міст; закономірності накопичення важких металів в крові плоду під час вагітності дозо-залежного характеру; розробка регіональних стандартів фізичних показників новонароджених; відкриття умов та особливостей розвитку санітарного земства Катеринославської губернії у дореволюційний період, як важливий внесок в історію гігієнічної науки України; розробка основ екологічної безпеки в екологічно кризових регіонах України з використанням комплексної системи екологічного моніторингу для зменшення техногенного навантаження територій і населення, за які вона була вшанована Державною премією України в галузі науки і техніки в 2014 році.


Публікації: 532 наукових на навчально-методичних праць, з них 122 у фахових, наукометричних виданнях, у т.ч. 8 – у базах Scopus та Web of Science, 15 монографій, 3 Національних плани дій, 1 Державні санітарні правила, 8 Національних підручників, 105 навчальних та навчально-методичних посібників, підручників, 4 методичних рекомендацій МОЗ України, 18 патентів, рацпропозицій, свідоцтв про захист авторського права на твір.


Громадська діяльність: член спеціалізованої вченої ради Д 26.604.01 та проблемної комісії «Гігієна навколишнього середовища при ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М.Марзєєва НАМН України» (м. Київ); голова предметної комісії ДДМУ з профілактичних дисциплін, член науково-технічних рад при Держуправліннях охорони навколишнього середовища в Дніпропетровській області і в м. Дніпро, член правління Асоціації гігієністів України, замісник Асоціації мікроелементологів України, керівник ВТК «Редактор» та санітарної лабораторії «Профілактик», відповідальний редактор наукового журналу ДДМУ « Медичні перспективи», член редколегії журналу «Довкілля і здоров я» (м.Київ).


Нагороди: Державна премія України в галузі науки і техніки, орден М.І.Пирогова, грамоти МОЗ України, грамоти і подяки облдержадміністрації, ДДМУ, Фонду вчених області тощо.

Індекс Хірша:

Google Scholar - 5

Посилання:

Рублевська Надія Іванівна


Посада – професор кафедри.

Вчене звання – професор (присуджено у 2013 р.).

Науковий ступінь – д. мед. н.


Кандидатська дисертація захищена у 1999 р. на тему: «Гігієнічна характеристика впливу забруднення навколишнього середовища важкими металами на стан здоров’я дитячого населення» (науковий керівник – проф. М.М. Паранько)


Докторська дисертація захищена у 2011 році, тема: «Гігієнічні аспекти аерогенного впливу ксенобіотиків на формування здоров’я дітей в умовах промислового регіону» (науковий консультант – проф. М.М. Паранько)

Напрямки наукових досліджень: вплив факторів навколишнього середовища на формування здоров’я населення промислових територій.

Брала участь у міжнародних грантових проектах:

1.Science Writing Mentorship Program, 2018, 2019 (3 Annual BTRP Ukraine Regional One Health Research Symposium held in Kiev, Ukraine, April 2018; Fourth Annual BTRP Ukraine Regional One Health Research Symposium held in Kiev, Ukraine, 20-24 May 2019).

2. Project «Advanced cold plasma technology for the removal of persistent organic pollutants from fresh water». Innovative UK Project 46343, 2020.

3. Creative Spark Project SEAL (number EV16042V1W), Великобританія, 2020.

4. Проект NAT154 Кімонікс Інтернешнл Інк. («Комонікс») від імені проекту USAID «Зміцнення громадської довіри», контракт з USAID № AID-OAA-I-14-00006 (Технічне завдання № AID-OAA-ТО-17-00009), 2020.


Публікації. Автор 330 наукових та навчально-методичних праць, з них – 3 монографій, 3 патентів, 5 інформаційних листів, які включено до Українського реєстру нововведень, 2 методичних рекомендацій, затверджених МОЗ України. Індекс Хірша – 5.


Наукова школа. науковий керівних 2-х захищених дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук зі спеціальності 14.02.01 – гігієна та професійна патологія (2018, 2019), 3-х магістрів зі спеціальності «Загальна гігієна» (2014, 2015, 2016). Науковий керівник 2-х аспірантів очної вечірньої форми навчання.


Громадська діяльність. З 2007 р. керівник Н-ПТК «Нутриціолог», з 2021 – «Санітарно-гігієнічної лабораторії НДІ МБП ДДМУ». В 2017-2019 - позаштатний член науково-технічної ради департаменту екологічної політики Дніпровської міської адміністрації, з 2017 - член Всеукраїнської організації «Громадське здоров’я». Експерт з науково-методичної експертизи міністерства освіти та науки України (2019). Лікар вищої категорії зі спеціальності «Гігієна харчування», лікар-спеціаліст зі спеціальності «Гігієна праці».


Нагороди. Подяка ректора ДЗ «ДМА» (2013, 2017), грамота Головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області (2017)

Індекс Хірша:

Google Scholar - 9

Scopus - 1

Посилання:

Онул Наталія Михайлівна


Посада – професор кафедри.


Вчене звання – професор (присуджено у 2018 р.).


Науковий ступінь – д. мед. н. (присуджено у 2016 р.).


Кандидатська дисертація захищена у 2008, тема: «Гігієнічна характеристика вмісту селену в об’єктах навколишнього середовища і організмі людини та його вплив на показники здоров’я населення екологічно несприятливого регіону» (науковий керівник – проф. Е.М. Білецька).


Докторська дисертація захищена у 2016 році, тема: «Гігієнічна діагностика стану репродуктивного здоров’я населення промислового регіону (фактори ризику, профілактика)» (науковий консультант – проф. Е.М. Білецька).


Напрямок наукових досліджень: гігієнічна діагностика стану навколишнього середовища, його впливу на здоров’я населення та розробка сучасних профілактичних технологій; вивчення регіональних особливостей вмісту макро- та мікроелементів в об’єктах довкілля, виявлення особливостей розвитку та поширеності полімікроелементозів у населення; встановлення просторово-часових закономірностей вмісту селену в об’єктах довкілля, створення еколого-гігієнічної карти вмісту селену у воді промислового регіону; дослідження патогенетичних механізмів загальнотоксичної, ембріо- і гонадотоксичної дії, впливу на плацентогенез макро- та наноформ металів в умовах експерименту; розробка критеріально значущих для генеративної системи чоловіків і жінок рівнів вмісту окремих важких металів в об'єктах довкілля та організмі людини; ідентифікація та управлінням ризиком розвитку екологічно залежних захворювань у населення промислового регіону.


Публікації. Автор 300 наукових на навчально-методичних праць, серед яких 85 наукових праць, опублікованих у вітчизняних та міжнародних рецензованих виданнях, з яких 7 входять до бази Scopusта 3 - Web of Science, 6 монографій, 3 підручника та навчальних посібника з грифом МОН/МОЗ України, 3 методичних рекомендацій та інформаційних листів МОЗ України, 2 патента, 7 свідоцтв про захист авторського права на твір.


Нагороди. У 2015 році стала переможцем конкурсу Дніпропетровської облдержадміністрації «Молодий вчений». У 2015 та 2019 рр. нагороджена грамотами Департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації за плідну науково-педагогічну роботу та сумлінне виконання професійних обов’язків, активну громадську діяльність.

Індекс Хірша:

Google Scholar - 5

Посилання:

Землякова Тетяна Дмитрівна


Посада – викладач кафедри.


Вчене звання – доцент (присуджено у 1983 р.).


Науковий ступінь – к. мед. н. (присуджено у 1975 р.).


Кандидатська дисертація захищена у 1975 році, тема: «Фізико-гігієнічна характеристика режиму праці та відпочинку працівників трубопрокатного виробництва» (науковий керівник – проф. Г.Т. Чукмасова).


Напрямок наукових досліджень: виконання ряду досліджень, присвячених фізіології та гігієні праці у трубопрокатному, мартенівському, титано-магнієвому виробництві та виробництві порошкової проволоки, тощо. Протягом 90-х років і по теперішній час приймала участь у виконанні кафедральних тем, присвячених впливу шуму та вібрації на організм працівників; гігієнічній діагностиці стану навколишнього середовища, його впливу на здоров'я населення.


Публікації. Автор 291 наукових на навчально-методичних праць. Співавтор 4 монографій, Національног підручника з дисципліни (2006 р., 2007 р., та 2018 р.). За останні 5 років – 46 публікацій, з них 37 – наукові, у т. ч. 6 – зарубіжні.


Громадська діяльність. Протягом 1995-20018 р.р. – вчений секретар ДМА, член Вченої ради ДМА.


Нагороди: нагороджена Почесними грамотами МОЗ України 2006, 2007, 2016 р.р.; 2016 році – нагороджена грамотою Департаменту освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації за сумлінну працю та значний внесок у розвиток академії, активну громадську діяльність.

Індекс Хірша:

Google Scholar - 4

Scopus - 1

Посилання:

Антонова Олена Василівна


Посада – викладач кафедри.

Вчене званнядоцент (присуджено у 2003 році).

Науковий ступінь – канд.мед.н. (присуджено у 1988 році).

Кандидатська дисертація захищена у 1988 р., тема «Гигиеническая оценка влияния комплекса атмосферных загрязнений на состояние здоровья детского населения» (науковий керівник – професор М.М.Паранько).


Напрямок наукових досліджень: сучасні уявлення щодо гігієнічної діагностики стану навколишнього середовища, його впливу на здоров`я критичних верств населення (вагітних жінок та дітей); принципи діагностики мікросатурнізму у дітей та вагітних жінок; скринингові дослідження біохімічних предикторів розвитку мікросатурнізму населення; прогнозування ризику розвитку преморбідних станів, пов`язаних з негативним впливом забруднення довкілля на стан здоров`я населення; пошук високоефективних заходів щодо профілактики негативного впливу важких металів на стан здоров`я населення.


Публікації. Автор більш ніж 300 наукових та навчально-методичних праць, серед яких 27 наукових праць, опублікованих у вітчизняних та міжнародних рецензованих виданнях, з яких 2 входять до бази Scopus та 3 - Web of Science, національного підручника «Гігієна та екологія» виданого українською та англійською мовами, 3 навчальних посібників з грифом МОН/МОЗ України, 2 методичних рекомендацій та інформаційних листів з грифом МОЗ України, 2 свідоцтв про захист авторського права на твір.

Громадська діяльність. Член асоціації Громадського здоров`я України (з 2016 р.), зам.декана факультету післядипломної освіти ДЗ «ДМА» (з 2008 р.), член методичної комісії академії по роботі з англомовними студентами (з 2018 р.), член предметної комісії «Гігієна та соціальна медицина» (з 2018р.), заву кафедри загальної гігієни (2004-2018 рр.), відповідальна за методичну роботу кафедри загальна гігієна (2018-2020рр.).

Нагороди. У 2016 році нагороджена грамотою міського голови м. Дніпропетровська, Подякою Ректора ДЗ «ДМА», грамотою фонду соціального захисту, підтримки і допомоги вченим України та членам їх сімей.

Індекс Хірша:

Google Scholar - 5

Посилання:

Головкова Тетяна Аркадіївна


Посада – доцент кафедри.


Вчене звання – доцент (присуджено у 2014 р.).


Науковий ступінь – к. мед. н. (присуджено у 2004 р.).


Кандидатська дисертація захищена у 2004, тема: «Важкі метали в умовах промислових міст як фактор ризику для здоров’я населення» (науковий керівник – проф. Е.М. Білецька).


Напрямок наукових досліджень: гігієнічна діагностика стану навколишнього середовища, його впливу на здоров’я населення та оцінка впровадження профілактичних заходів; вивчення регіональних особливостей вмісту макро- та мікроелементів в об’єктах довкілля, виявлення особливостей розвитку та поширеності мікроелементозів у населення; встановлення закономірностей вмісту важких металів в об’єктах довкілля, розробка математичної моделі щодо визначення порогових концентрації токсикантів у воді та повітрі, які обумовлюють підвищення допустимих значень внутрішнього забруднення організму при комплексному їх надходженні; обґрунтування ступні ризику впливу токсичних металів для репродуктивного здоров’я вагітних промислових і непромислових міст; визначення взаємозв’язку частоти репродуктивних порушень з постійним надходженням в організм абіотичних металів та дефіцитом сумарного добового надходження мікроелементів.


Публікації. Автор 250 наукових на навчально-методичних праць, серед яких 57 наукових праць, опублікованих у вітчизняних та міжнародних рецензованих виданнях, з яких 2 входять до бази Scopus та 2 - Web of Science, 3 монографій, 6 підручників та навчальних посібника з грифом МОН/МОЗ України, 2 методичних рекомендацій та інформаційних листів МОЗ України, 3 свідоцтва про захист авторського права на твір.


Громадська діяльність. Член Асоціації Громадського здоров’я України (з 2016 р.), член вченої ради ІІ медичного факультету ДДМУ, секретар предметної комісії «Гігієна та соціальна медицина» (з 2015 р.), завуч кафедри гігієна, екологія та охорона праці.


Нагороди. У 2007 нагороджена грамотою Дніпропетровської державної медичної академії за багаторічну високопрофесійну самовіддану працю, старанне ставлення до своїх обов’язків, значний внесок у розвиток академії.

Індекс Хірша:

Google Scholar - 4

Scopus - 1

Посилання:

Крамарьова Юлія Сергіївна


Посада – доцент кафедри.


Вчене звання – доцент (присуджено у 2017 р.).


Науковий ступінь – к. мед. н. (присуджено у 2012 р.).


Кандидатська дисертація захищена у 2011, тема: «Еколого-гігієнічне обґрунтування застосування органо-мінеральних добрив, отриманих з осадів міських стічних вод» (науковий керівник – проф. О.А. Шевченко).


Напрямок наукових досліджень: медична екологія, еколого-гігієнічні аспекти застосування органо-мінеральних добрив, отриманих з осадів міських стічних вод; розробка еколого-гігієнічних рекомендацій щодо безпечного застосування осадів міських стічних вод для виготовлення органо-мінеральних добрив та отримання рослинної продукції, що відповідає санітарно-гігієнічним вимогам.


Публікації. Автор 124 наукових на навчально-методичних праць, серед яких 65 наукових праць, опублікованих у вітчизняних та міжнародних рецензованих виданнях, з яких 1 входить до бази Scopus, 13 навчальних посібників з грифом ДЗ ДМА України, 2 патента на винахід та 1 патент на корисну модель.


Громадська діяльність. Заступник декана 2 міжнародного факультету (2012-2019рр), відповідальний секретар Комісії по визнанню документів про попередню середню освіту, здобутих в освітніх установах інших держав (2017-2018рр); заступник Голови комітету фахової експертизи ліцензійного іспиту "Крок-2. Загальна лікарська підготовка" за напрямом "Гігієна; організація охорони здоров'я"(з 2019 р); помічник проректора з питань легалізації освіти іноземних громадян (з 2020 року).


Індекс Хірша:

Google Scholar - 7

Scopus - 1

Посилання:

Щудро Світлана Анатоліївна


Посада – доцент кафедри.


Вчене звання – доцент (присуджено у 2015 р.).


Науковий ступінь – д. мед. н. (присуджено у 2011 р.).


Кандидатська дисертація захищена у 1998 році, тема: «Гигиенические основы питания рабочих металлургического предприятия в условиях профессиональной эрготермической нагрузки (14.00.07 –гігієна) при НИИ питания РАМН (Москва), (наукові керівники: професор В.В. Ванханен, професор М.Г. Карнаух).


Докторська дисертація захищена у 2011 році, тема: «Критеріальне значення соціально-гігієнічних чинників та умов навчання у формуванні здоров’я підлітків загальноосвітніх навчальних закладів у сучасних умовах» (14.02.01 – гігієна та професійна патологія) на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д.26.604.01 при ДУ «Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва АМН України (науковий консультант – проф. Е.М. Білецька).

Лікар вищої категорії зі спеціальності гігієна харчування.


Напрямок наукових досліджень: вплив соціально-гігієнічних чинників та умов виховання і навчання на формування стану здоров’я дітей та підлітків у дитячих і загальноосвітніх навчальних закладах в сучасних умовах та його оптимізація за рахунок використання аліментарного фактору.


Публікації. Автор 175 наукових на навчально-методичних праць, серед яких 1 стаття входить до бази Scopus. Співавтор 10 методичних посібників з грифом МОН України, з них 1 посібник англійською мовою. Співавтор підручника «Гігієна дітей та підлітків» 2008 р. Автор 5 монографій, з них – 2 одноосібні, 3 – в співавторстві. Співавтор 3 інформаційних листів.


Громадська діяльність. Член Асоціації Громадського здоров’я України (з 2016 р.), керівник студентського наукового товариства кафедри, відповідальна за взаємні та контрольні відвідування занять педагогічних працівників, відповідальна по кафедрі за проходження курсів з підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу та за патріотично-виховну роботу серед студентів.


Нагороди. Нагороджена грамотою Фонду соціального захисту, підтримки і допомоги вченим України та членам їх сімей за книгу «Екопедіатрія», яка посіла I місце у номінації Навчальні посібники» у IX Обласному міжвузівському конкурсі – 2012 на «Кращі наукові, навчальні, навчально-методичні та художньо-публіцистичні видання».


Індекс Хірша:

Google Scholar - 1

Scopus - 1

Посилання:

Кулагін Олександр Олександрович

Посада – викладач.

Науковий ступінь – к. мед. н. (присуджено у 2017 р.).

Кандидатська дисертація захищена у 2017, тема: «Еколого-гігієнічна оцінка та регламентація вмісту нафтопродуктів у чорноземному ґрунті і шляхи його біологічної ремедіації» (науковий керівник – проф. О.А. Шевченко).

Напрямок наукових досліджень: медична екологія, еколого-гігієнічна оцінка контамінації нафтопродуктами земель на території великого індустріального міста і науковому обґрунтуванню гігієнічного нормативу дизельного палива у чорноземі звичайному малогумусному на лесі та оптимальних методів біологічної ремедіації забруднених ґрунтів.

Публікації. Автор 29 наукових на навчально-методичних праць, серед яких 9 наукових праць, опублікованих у вітчизняних та міжнародних рецензованих виданнях, з яких 1 входить до бази Scopus, 10 навчальних посібників з грифом ДЗ ДМА України, 2 інформаційних листа.

Громадська діяльність. Внутрішній аудитор СУЯ, заступник декана 2 медичного факультету (з 2019 року).


Барніч Юлія Василівна


Посадастарший лаборант.


Громадська діяльність. Голова Профспілкового комітету медицини і фармації. Секретар Вченої ради факультету медицини і фармації, Відповідальна за охорону праці та пожежну безпеку на кафедрі.


Рощина Неллі Русланівна


Посадалаборант.

діловод кафедри. Відповідальна за архів кафедри.

Доненко Олена Юріївна


Посадалаборант.


Відповідална за профспілкову роботу на кафедрі.